Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Welder-Met


I

Postanowienia Ogólne


 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży oferowanych rzeczy przez sklep internetowy "WELDER-MET" działający pod adresem internetowym www.welder-met.pl i prowadzony przez Welder-Met Krzysztof Hana z siedzibą ul. Królowej Jadwigi 11c, 78-200 Białogard, NIP 669-138-05-79, faks  94 312 30 43, tel. 660 423 353, 662 163 062, email:weldermet@wp.pl.
 2. Sprzedaż oferowanych rzeczy odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Krzysztofem Hana prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Welder-Met Krzysztof Hana z siedzibą w  78-200 Białogard ul. Królowej Jadwigi 11c, zwanym dalej Sprzedającym.
 3. Kupującym będącym konsumentem jest to osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Warunkiem zawarcia umowy jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Kupujący przed złożeniem zamówienia, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenia, że zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował wszystkie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu:

- zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowania się z klientem w związku z jej realizacją,

- rozpatrywania skarg i reklamacji,

- windykacji należności,

- archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.

 1. Dokonując zawarcia umowy lub rejestracji konta Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Hana prowadzy działalności gospdoarczą pod firmą Welder-Met Krzysztof Hana z siedzibą w , 78-200 Białogard, ul.Królowej Jadwigi 11c NIP 669-138-05-79, faks  94 312 30 43, tel. 660 423 353, 662 163 062, email:weldermet@wp.pl.
 2. Podając swoje dane podczas zawarcia umowy lub rejestracji konta Kupujący oświadcza, że:

-podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym,

- nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

- zapoznał się z zapisami rodziału V Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( tzw. RODO),

- dokonał świadomego wyboru i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia złożonego w niniejszym sklepie internetowym  (podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich nie podanie uniemożliwia złożenie zamówienia. Podanie danych osobowych: imienia i nazwiska albo firmy, adresu do wysyłki, nr telefonu albo adresu emailowego w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia sprzedaży.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych podczas składania zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy podane przez Klienta dane podczas rejestracji nie będą zawierać: imienia i nazwiska albo firmy, adresu do wysyłki, nr telefonu albo adresu emailowego lub gdy Sprzedający poweźmie wątpliwość co do ich błędności lub nieprawdziwości.

 

II

Składanie i Realizacja Zamówień

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Kupujący składając zamówienie za pomocą strony internetowej Sprzedającego, składa ofertę zakupu wybranej przez siebie rzeczy na warunkach podanych w opisie produktu. Zamówienie można składać po założenia konta i zalogowaniu się do niego lub bez konieczności zakładania konta i logowania się do niego.
 3. Zamówienie składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu Sprzedającego poprzez dodanie rzeczy do „koszyka” (wybór ikony koszyka wyświetlanej obok produktu) oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego zakup rzeczy. Następnie Kupujący wskazuje sposób dostawy zakupionej rzeczy i sposób zapłaty za nią.
 4. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, Sprzedający lub upoważniona przez niego osoba potwierdzi dostępność rzeczy do  sprzedaży, informując jednocześnie Kupującego drogą mailową lub telefoniczną o przyjęciu zamówienia do realizacji. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych.[w wyjątkowych przypadkach czas realizacji może się wydłużyć do 21 dni roboczych,o czym kupujący zostanie poinformowany.]
 5. Dostawy realizowane są od poniedziałku  do piątku w godzinach 8:00 - 14:00
 6. W przypadku braku produktu w magazynie Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z rzeczy, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 7. W zależności od wybranej przez kupującego formy płatności, rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  a) w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) - w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wysłania Kupującemu przez Sprzedającego potwierdzenia dostępności rzeczy z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji,
  b) w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności na rachunek bankowy Sprzedającego przed odbiorem przesyłki - w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu pojawienia się wpłaty od Kupującego na rachunku bankowym Sprzedającego lub po otrzymaniu przez Sprzedającego faksem lub mailem potwierdzenia wpłaty od Kupującego.
 8. Kupujący winien zapoznać się z zapisami rozdziału V Obowiązek informacyjnego wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( tzw. RODO) i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia złożonego w niniejszym sklepie internetowym.

 

III

Cena, Dostawa, Metody Płatności,

 

 1. Ceny wszystkich rzeczy oferowanych przez Sprzedającego podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Koszt dostawy pokrywa Kupujący, chyba że przy wybranej rzeczy jest informacja o darmowej wysyłce. Koszt dostawy podany zostaję po dodaniu wybranych towarów do "koszyka" i jest uzależniony od ich wagi. Całkowity koszt zamówienia, tj. cena wybranych rzeczy wraz z kosztami dostawy, wskazany jest w podsumowaniu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 3. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Kupującego adres.
 4. Czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych i liczy się od dnia przekazania przez Sprzedającego do pracownika firmy kurierskiej kupionych przez Kupującego rzeczy.
 5. Należność za zamówione rzeczy Kupujący może uregulować przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) albo przed odbiorem przesyłki (płatność z góry, przedpłata). Płatność przy odbiorze przesyłki polega na zapłacie przez Kupującego gotówką u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia zamówionych rzeczy. Maksymalna wartość zamówienia za jaką można zapłacić przy odbiorze przesyłki u pracownika firmy kurierskiej wynosi 3 000 zł brutto. Do płatności przy odbiorze doliczany jest dodatkowy koszt w wysokości podanej w podsumowaniu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Kupującego. Płatność przed odbiorem przesyłki polega na dokonaniu przez Kupującego wpłaty na rachunek bankowy sprzedającego prowadzony w Banku Zachodnim WBK o numerze 21 1090 2646 0000 0001 0725 4867.
 6. Do każdej przesyłki zostanie dołączony paragon albo na życzenie Kupującego faktura Vat.
 7. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, tj. gdy Kupującym nie jest konsumentem, Kupujący w chwili odbioru przesyłki, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia lub braków w zawartości przesyłki Kupujący proszony jest spisać protokół szkody z kurierem, najlepiej w momencie odbioru przesyłki i skontaktować się ze Sprzedającym. Uszkodzenia powstałe w transporcie powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub firmę, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przyczyny i przedmiot reklamacji. W przypadku reklamacji towaru warunkiem rozpatrzenia jej jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego Przepisy niniejszego punktu nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej, tj. gdy Kupującym jest konsumentem.
 8. „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A."

 

IV

Postanowienia dotyczące wyłącznie Kupującego, będącego Konsumentem

 

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Termin  odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym Kupujący będący Konsumentem objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Welder-Met Krzysztof Hana z siedzibą w  78-200 Białogard, ul.Królowej Jadwigi 11c NIP 669-138-05-79, faks  94 312 30 43, tel. 660 423 353, 662 163 062, mail: weldermet@wp.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) :..................................................................................................

 

Imię i nazwisko konsumenta(ów):......................................................................................................

 

Adres konsumenta(-ów):....................................................................................................................

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

…................................................................................................................................................

 

Data :..........................................................................................................................................

 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący będący Konsumentem może złożyć:
 2. a) na piśmie na adres:Welder-Met Krzysztof Hana Królowej Jadwigi 11c 78-200 Białogard
 3. b) wysłać wraz z odsyłanymi rzeczami na adres: Welder-Met Krzysztof Hana ul. Królowej Jadwigi 11c 78-200 Białogard,
 4. wysłać w formie elektronicznej na adres: weldermet@wp.pl.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Kupujący będący Konsumentem wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu zwrotu  na adres: Welder-Met Krzysztof Hana Lulewice 37 78-200 Białogard.
 7. Kupujący będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Kupujący będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. W wypadku odstąpienia przez Kupującego będącego Konsumentem od umowy Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu Konsumentowi płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 13. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 14. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 15. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 1. Wobec Kupującego, będącego Konsumentem, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie przepisów o rękojmi zawartych w Kodeksie Cywilnym oraz na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu i 1 roku od daty stwierdzenia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu przekazania dalszych informacji. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do roszczeń Kupującego będącego Konsumentem, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. 
 3. Kupujący będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o zasadach dostępu do tych procedur uzyskać można za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl